Programowanie

Programistyczne podchody

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Zajęcia wprowadzające do programowania. Uczniowie ćwiczą precyzyjne i szczegółowe określanie rozmaitych czynności, dostrzeganie zależności (jeżeli-to / przyczyna-skutek), kształtując w ten sposób umiejętność myślenia algorytmicznego. Zajęcia mogą być częściowo prowadzone na dworze, angażując dzieci także ruchowo.

Cele operacyjne

Uczeń powinien:

 • podejmować próbę wnioskowania o założeniach programu komputerowego na podstawie skryptu,
 • samodzielnie tworzyć skrypt opisujący zdarzenia z życia codziennego.

Metody

 • ćwiczenia wykonywane indywidualnie,
 • praca w grupie,
 • podchody,
 • burza mózgów,
 • dyskusja,
 • pogadanka,
 • „Uczenie się przez osobiste doświadczenie – ograniczamy liczbę podawanych informacji do niezbędnego minimum i dążymy do tego, aby uczeń mógł rozpocząć samodzielną pracę” (A. Walat, Wybrane problemy dydaktyki informatyki).

Podstawa programowa

Edukacja polonistyczna. Uczeń:

 • korzysta z informacji:
  • dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,

Edukacja społeczna. Uczeń:

 • współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;

Edukacja matematyczna. Uczeń:

 • klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie; dostrzega i kontynuuje regularności
 • liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
 • zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; rozumie dziesiątkowy system pozycyjny.

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Buchner

Konsultacja merytoryczna: Karolina Czerwińska, Marcin Piotrowicz

Konsultacja metodyczna:

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0