Korzystanie z informacji

Prezentacje

Scenariusz zajęć 45-60 minut

Wiedza w pigułce

Poznaj tematykę tego działu - zobacz film

Pomysł na zajęcia

Na każdym etapie życia trzeba prezentować wyniki swoich prac. Im szybciej człowiek zapamięta podstawowe zasady dobrej prezentacji, tym łatwiej będzie mu ja samodzielnie przygotować. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jakie są cechy dobrej prezentacji.

Cele operacyjne

Dzieci:
 • wiedzą, co to jest prezentacja i po co się ją robi,
 • wiedzą, jakie są cechy dobrej prezentacji,
 • potrafią stworzyć prostą prezentację - plakat,
 • wiedzą, że prezentację można przygotować w formie tradycyjnej albo cyfrowej (w komputerze).

Metody

 • rozmowa
 • dyskusja
 • praca w grupach
 • prezentacja pracy w grupach
 • mini-wykład prowadzącego

Podstawa programowa

Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę I:
 • w zakresie umiejętności czytania i pisania: rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,
 • w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka: obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia.
Edukacja plastyczna. Uczeń kończący klasę I:
 • wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura;
 • ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych.
Edukacja społeczna. Uczeń kończący klasę I:
 • współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych.
Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III:
 • korzysta z informacji: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym.
Edukacja plastyczna. Uczeń kończący klasę III:
 • w zakresie percepcji sztuki: korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora);
 • w zakresie ekspresji przez sztukę: podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne),
 • w zakresie ekspresji przez sztukę: realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych).

Komentarze

Pobierz scenariusz

Pobierając scenariusz, pobierasz także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Pobierz scenariusz zajęć - wersja podstawowa (8 - 10 lat)

Informacje o scenariuszu zajęć

Scenariusz: Anna Buchner

Konsultacja merytoryczna: Eliza Hetkowska, Dorota Górecka

Konsultacja metodyczna: Joanna Góral - Wojtalik

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Na tych samych warunkach 3.0