Korzystanie z informacji

O źródłach informacji, odróżnianiu mediów wiarygodnych od niepewnych i znajdowaniu informacji.

Zobacz scenariusze

Scenariusze zajęć